دانشگاه باهنر کرمان سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – مدیرکل دانشجویی دانشگاه باهنر کرمان گفت: تابستان سال جاری ۵ ساختمان خوابگاهی این دانشگاه با بودجه ای بالغ بر یک میلیارد و نیم بازسازی و تعمیر شد.

محمد عربپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعمیر و بازسازی ساختمان های خوابگاهی دانشگاه باهنر کرمان به صورت مستمر انجام می شود و سال ۹۴ تعداد ۶ ساختمان خوابگاهی و در سال جاری تعداد ۵ ساختمان خوابگاهی این دانشگاه تعمیر و بهسازی شده اند.

وی افزود: این دانشگاه دارای ۴ هزار و ۱۰۰ ظرفیت خوابگاهی است که براین اساس می تواند به تقاضای دانشجویان غیر بومی این دانشگاه برای دریافت خوابگاه پاسخ دهد.

مدیرکل دانشجویی دانشگاه باهنر کرمان خاطرنشان کرد: در بازسازی ساختمان های خوابگاهی این دانشگاه تاسیسات و تجهیزات این ساختمان ها نوسازی شدند همچنین موضوع محوطه سازی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

عربپور گفت: از سال گذشته موضوع ارتقای کیفیت خوابگاه های دانشجویی دانشگاه باهنر کرمان آغاز شده و بسیاری از بخش های خوابگاهی تخریب به طور کامل بازسازی و نوسازی شده است.