سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – نخسیتن منزل مسکونی که از انرزی خورشیدی استفاده می کند در راس الخیمه امارات احداث شد.