دانشگاه خوارزمی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاونت های پژوهشی دو دانشگاه خوارزمی و خواجه نصیر در زمینه های مختلف پژوهشی مانند ارایه طرح های پژوهشی مشترک، برگزاری کنفرانس های مختلف همکاری می کنند.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، اولین جلسۀ همفکری بین معاونان و مدیران حوزۀ معاونت پژوهشی دانشگاه خوارزمی و دانشگاه خواجه نصیر در حوزۀ معاونت پژوهشی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه توانمندی های دانشگاه خوارزمی در حوزه های مختلف پژوهشی ارائه و تصمیمات زیر اتخاذ شد.

دومین جلسه برای آشنایی با توانمندی های دانشگاه خواجه نصیر، طی دو هفتۀ آینده در آن دانشگاه برگزار شود. جلسات همفکری بین مدیران مختلف دو دانشگاه برگزار شود همچنین  کارگروه های تخصصی متشکل از استادان دو دانشگاه، تشکیل و در زمینه های مشترک، همفکری شود تا راه کارهای عملی فعالیت های مشترک را ارائه کنند.

تفاهم نامۀ همکاری امضاء شود و همچنین همکاری در زمینه های مختلف پژوهشی مانند ارائۀ طرح های پژوهشی مشترک، برگزاری کنفرانس های مختلف با همکاری دو دانشگاه، برگزاری کارگاه های مشترک و سایر زمینه های مورد علاقۀ دوطرف صورت گیرد.