دانشگاه آزاد با تمام توان با اردوهای مختلط برخورد می‌کند