سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی از تغییر نمودار سازمانی این دانشگاه خبرداد و گفت: با هدف افزایش نظارت بر کیفیت فعالیت‌ها و ارزیابی مستمر مراکز علمی کاربردی، دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به معاونت ارتقاء یافت و نام این دفتر به معاونت نظارت و سنجش تغییر کرد.

دکتر امید معاون وزیر علوم

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، دکتر محمدحسین امید با بیان این مطلب اظهار کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای سیاست‌های جدید خود در زمینه ارتقای کیفیت فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه، تغییراتی در نمودار سازمانی دانشگاه ایجاد کرده است.

وی افزود: باتوجه به اهمیت موضوع نظارت و ارزیابی مراکز علمی کاربردی دانشگاه در دوره جدید، دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به معاونت ارتقاء یافته و نام این دفتر به معاونت نظارت و سنجش تغییر کرده است.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی تأکید کرد: این دانشگاه در دوره جدید فعالیت خود در نظر دارد در حوزه نظارت و ارزیابی مراکز بسیار جدی‌تر از گذشته عمل کند.

دکتر امید اظهار کرد: باتوجه به تغییرات ایجاد شده در نمودار سازمانی این دانشگاه، معاونت فرهنگی نیز به معاونت فرهنگی و دانشجویی تغییر نام داده است و بر این اساس تمامی فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در این معاونت دنبال خواهد شد.

وی همچنین عنوان کرد: تمامی فعالیت‌های آموزشی این دانشگاه نیز که در گذشته در دو حوزه و معاونت‌های مختلف انجام می‌شد، در معاونت آموزشی دانشگاه متمرکز شده است.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: بر اساس نمودار سازمانی جدید این دانشگاه، معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی نخواهیم داشت.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر امید تأکید کرد: باتوجه به نمودار جدید دانشگاه، فعالیت‌های سنجش نیز در معاونت تازه تأسیس نظارت و سنجش دنبال می‌شود.