محمدحسین امید سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – سرپرست دانشگاه علمی کاربردی از تغییر نمودار سازمانی دانشگاه خبرداد و گفت: با هدف افزایش نظارت بر کیفیت فعالیت‌ها و ارزیابی مستمر مراکز، دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به معاونت ارتقاء یافت.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرگزاری مهر، محمدحسین امید گفت: دانشگاه جامع علمی کاربردی در راستای سیاست‌های جدید خود در زمینه ارتقای کیفیت فعالیت های آموزشی، پژوهشی و فناوری دانشگاه تغییراتی در نمودار سازمانی دانشگاه ایجاد کرده است.

وی افزود: باتوجه به اهمیت موضوع نظارت و ارزیابی مراکز علمی کاربردی دانشگاه در دوره جدید، دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه به معاونت ارتقا یافته و نام این دفتر به معاونت نظارت و سنجش تغییر کرده است.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: این دانشگاه در دوره جدید فعالیت خود در نظر دارد در حوزه نظارت و ارزیابی مراکز خود بسیار جدی‌تر از گذشته وارد شود.

امید اظهار داشت: باتوجه به تغییرات ایجاد شده در نمودار سازمانی این دانشگاه، معاونت فرهنگی نیز به معاونت فرهنگی و دانشجویی تغییر نام داده و بر این اساس تمامی فعالیت‌های فرهنگی و دانشجویی دانشگاه در این معاونت دنبال خواهد شد.

وی همچنین عنوان کرد: تمامی فعالیت‌های آموزشی این دانشگاه نیز که در گذشته در دو حوزه و معاونت‌های مختلف انجام می شد، در معاونت آموزشی دانشگاه متمرکز شده است.

سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: براساس نمودار سازمانی جدید دانشگاه معاونت سنجش، خدمات آموزشی و دانشجویی نخواهیم داشت و فعالیت‌های مربوط به حوزه سنجش نیز در معاونت تازه تاسیس نظارت و سنجش دنبال می شود.