ضیاء هاشمیسایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی وزارت علوم با بیان اینکه برنامه های انتخاباتی دانشگاهها از نیمسال دوم شروع می شود، گفت: این وزارتخانه قائل به اجرای برنامه ها و فعالیت های زودرس انتخاباتی در دانشگاه ها نیست.

ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حدود یک سال به انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است بنابراین زمان زیادی به این رویداد باقی مانده است و نزدیک به زمان برگزاری انتخابات وزارت علوم برنامه های خود را در این حوزه اعلام خواهد کرد.

وی افزود: ما قائل به فعالیت ها و برنامه های زود رس مربوط به انتخابات در دانشگاه ها نیستیم چراکه زمان زیادی تا این موضوع باقی مانده است.

معاون فرهنگی وزارت علوم تاکید کرد: وزارت علوم در نیمسال دوم سال تحصیلی جاری برنامه های مربوط به انتخابات در آموزش عالی و دانشگاه ها را برنامه ریزی و اعلام خواهد کرد.