معاون اول رییس جمهور ضمن تاکید بر فاصله بین فرهنگ سیاسی و گفتگو گفت: علت ورود فساد به سیستم ما غایب بدن رسانه ها در صحنه است.