سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – در پی گزارش ایسنا با عنوان «سرانجام ماجرای حذف رشته‌های دانشگاه علمی_کاربردی»، سرپرست این دانشگاه تاکید کرد: تغییر تعداد کدرشته‌های علمی کاربردی به منظور ارتقای مراکز این دانشگاه است.

دکتر امید معاون اداری مالی وزیر علوم

دکتر محمدحسین امید در گفت‌وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه سیاست وزارت علوم در مورد دانشگاه جامع علمی _کاربردی کیفی‌سازی فعالیت‌ و حرکت این دانشگاه به سمت رشته‌های مهارتی مورد نیاز کشور است، افزود: تعداد زیادی از مراکز دانشگاه جامع علمی_کاربردی از اهداف این دانشگاه دور شده‌اند و هدف وزارت علوم برگرداندن این مراکز به سمت اهداف دانشگاه است.

وی افزود: به منظور بازگشت مراکز دانشگاه جامع علمی_کاربردی به سمت ماموریت‌های این دانشگاه، یک بازه زمانی در نظر گرفته شده است. مشکل برخی از مراکز این است که یا حداقل استانداردها را رعایت نمی‌کنند یا رشته‌های غیرمرتبط با حوزه کاری خود ارائه می‌کنند.

سرپرست دانشگاه جامع علمی _کاربردی ادامه داد: مراکز علمی_کاربردی باید در فرصتی که برای آنها در نظر گرفته شده اقدام به جذب دانشجو  در حوزه تخصصی خود کنند. بنابراین تغییر در تعداد کدرشته‌ها در سال جاری ناشی از تغییر سیاست دانشگاه جامع علمی_کاربردی و وزارت علوم نیست.

دکتر امید در مورد اهداف این دانشگاه در سال تحصیلی ۹۶- ۹۷ توضیح داد: هدف دانشگاه جامع علمی_کاربردی در سال۹۶- ۹۷ این است که همه کدرشته‌محل‌ها استانداردهای لازم را داشته باشند و مراکز در رشته‌های غیرمرتبط دانشجو پذیرش نکنند. زیرا یکی از ماموریت‌های دانشگاه جامع علمی_کاربردی این است که رشته‌های مورد نیاز جامعه را ارائه کند تا دانش‌آموختگان این دانشگاه، بعد از فارغ التحصیلی سریعاً شغل مناسبی پیدا کنند.