سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – در جهانی که حرکت معنی زندگی را تغییرداده‌است, این زن توانایی دیدن اشیاء متحرک را ندارد.

بینایی