سرپرست دانشگاه علمی کاربردی گفت: حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف انتصاب رئیس این دانشگاه بوده و به سرپرستی من هیچ ارتباطی ندارد.