جایگاه بین المللی ۱۱ دانشگاه در علوم زمین/ دانشگاه تهران اول شد