غذای دانشجویی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: قیمت ژتون تغذیه در سال تحصیلی جدید حداکثر در حد تورم یعنی ۱۲ درصد افزایش خواهد داشت.

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قیمت ژتون تغذیه و اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی در سال تحصیلی جدید گفت: هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان اخیرا با حضور تمام اعضاء تشکیل شد و با توجه به سیاست هایی که از قبل وجود داشت تصمیماتی در ز مینه های مذکور اتخاذ شد.

وی ادامه داد: در حوزه خوابگاهی، تصمیم براین شد که خوابگاه هایی که دارای رتبه پایین تر هستند، با افزایش اجاره بها مواجه نشوند و یا اگر افزایشی دارند، بسیار کم باشد.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: خوابگاه هایی که دارای رتبه مناسب هستند، نیز در حد تورم افزایش اجاره بها خواهند داشت.

وی ادامه داد: در حوزه ژتون تغذیه دانشجویی نیز افزایش قیمت غذا برای سال تحصیلی جدید در حد تورم یعنی ۱۲ درصد  افزایش خواهد داشت.