غذای دانشجویی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس سازمان امور دانشجویان اعلام کرد: قیمت ژتون تغذیه در سال تحصیلی جدید حداکثر همان در حد تورم یعنی ۱۲ درصد افزایش خواهد داشت.

مجتبی صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به قیمت ژتون تغذیه و اجاره بهای خوابگاه های دانشجویی در سال تحصیلی جدید گفت: هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان اخیرا با حضور تمام اعضاء تشکیل شد و با توجه به سیاست هایی که از قبل وجود داشت تصمیماتی در ز مینه های مذکور اتخاذ شد.

وی ادامه داد: در حوزه خوابگاهی، تصمیم براین شد که خوابگاه هایی که دارای رتبه پایین تر هستند، با افزایش اجاره بها مواجه نشوند و یا اگر افزایشی دارند، بسیار کم باشد.

رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: خوابگاه هایی که دارای رتبه مناسب هستند، نیز در حد تورم افزایش اجاره بها خواهند داشت.

وی ادامه داد: در حوزه ژتون تغذیه دانشجویی نیز افزایش قیمت غذا برای سال تحصیلی جدید در حد تورم یعنی ۱۲ درصد  افزایش خواهد داشت.