رییس سازمان سنجش از حضور ١۶٢ هزار نفر در گروه ریاضی و ١۶١هزار در گروه علوم انسانی خبر داد .