بزرگترین ماراتن علمی کشور با تعداد ۸۶۰ هزار و ۱۰۹ نفر داوطلب شرکت کننده کمتر از ۴۸ ساعت آینده آغاز می شود.