تجمع دانشجویان دانشگاه هنر در اعتراض به ورود شهرداری به حریم دانشگاه