ضیاء هاشمی سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: فعالیت های مربوط به اجرای سند اسلامی شدن دانشگاه ها به صورت مستمر در دانشگاه ها در حال پیگیری است.

ضیاء هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: برای اجرای این سند در سه حوزه اقدامات تاکیدی، تاسیسی و تکمیلی برنامه هایی تدوین شده که در دانشگاه ها درحال اجرا است.

وی افزود: در راستای اقدامات تاکیدی برای اجرای سند اسلامی شدن دانشگاه ها فعالیت هایی که در دانشگاه ها درحال انجام هستند باید تقویت شود که تقویت کرسی های آزاد اندیشی، پیوند استاد و دانشجو و تکریم اساتید در این زمینه مورد توجه قرار دارد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم خاطرنشان کرد: فعالیت های تاسیسی و تکمیلی که برای اجرایی سازی سند اسلامی شدن دانشگاه ها تدوین شده از سوی گروهی به عنوان گروه تلفیق دنبال می شود.

هاشمی خاطرنشان کرد: این گروه ساز و کارهای عملیاتی شدن را در حوزه اقدامات تاسیسی و تکمیلی در جریان اجرای سند اسلامی شدن دانشگاه ها مدنظر قرار می دهد.

وی تاکید کرد: اجرای سند اسلامی شدن دانشگاه ها در محیط های دانشگاهی کشور در جریان است و روند مطلوبی دارد.