به همت اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و با هدف اشتغال زایی و کارآفرینی برای دانش آموختگان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی ، انجمن گردشگری ورزش دانشگاهی کشور در این سازمان ایجاد شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، به نقل از  روابط عمومی وزارت علوم، اداره کل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان با توجه به  اولویت توسعه صنعت گردشگری در دولت یازدهم و توجه به رویکرد شکوفایی شخصیت های علمی، ورزشی و شناخت توانمندی ها و ظرفیت های ورزش دانشگاه ها، انجمن گردشگری ورزش دانشگاهی را راه اندازی کرد.