سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  تهران – ایرنا – دانشگاه تهران، مقررات گذراندن درس به صورت معرفی به استاد را برای دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای اعلام کرد.

پی اچ دی آزمون : به گزارش ایرنا و بر اساس اعلام دانشگاه تهران، در مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای، گذراندن درس به صورت معرفی به استاد برای دانشجویان ورودی سال های ۹۰ و قبل از آن فقط یک درس و به شرط اتمام واحدهای دوره و دانش‌آموختگی خواهد بود.
همچنین گذراندن درس به صورت معرفی به استاد برای دانشجویان ورودی سال ۹۱ و پس از آن (صرفاً مقطع کارشناسی) فقط دو درس با همان شرایط امکان‌پذیر است.
بر این اساس، انجام درخواست دانشجویان ورودی سال ۱۳۹۰ و قبل از آن مبنی بر گذراندن بیش از یک درس و ورودی های سال ۹۱ و پس از آن بیش از دو درس به صورت معرفی به استاد امکان ‌پذیر نیست.
براساس آیین نامه آموزشی در صورت ثبت نام دانشجو برای دوره تابستانی در سال ۹۵، اخذ همزمان درس یا دروس به صورت معرفی به استاد مجاز نیست.
همچنین وضعیت دانشجویان کارشناسی که در آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۵ پذیرفته شده باشند در کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه برای مجوز دو درس به صورت معرفی به استاد قابل بررسی خواهد بود.
فراهنگ ** ۹۱۸۷ ** ۱۰۷۱