تشکیل باشگاه دانشجویی خانه صنعت، معدن در دانشگاه فردوسی