طی حکمی از سوی وزیر علوم، مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکزآموزش عالی منصوب شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از ایسنا، به نقل از روابط عمومی وزارت علوم ، دکتر فرهادی وزیر علوم با صدور حکمی دکتر حسن عابدی جعفری را به سمت نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکزآموزش عالی منصوب کرد.

 دکتر محمد فرهادی در اجرای ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان ، دکتر حسن عابدی جعفری را به سمت  نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان  و هماهنگ کننده هیئت های انتظامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی منصوب کرد.