کتاب اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – کتاب «اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان» برای دانشجویان رشته تاریخ به عنوان منبع درسی مرتبط با تاریخ اندیشه سیاسی شیعه بعد از سقوط خلافت عباسی توسط «سمت» منتشر شد.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، کتاب «اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان» نوشته‌ دکتر علی خالقی است.

این کتاب برای مقاطع مختلف تحصیلی تاریخ و یک منبع کمک‌درسی برای سرفصلهای مرتبط با تاریخ اندیشه سیاسی شیعه بعد از سقوط خلافت عباسی تدوین شده است.

در چکیده این کتاب آمده است: در عصر ایلخانان پس از پدید آمدن فضای فرهنگی متکثر، علما توانستند به تبیین اندیشه و آرای خود در زمینه‌های مختلف از جمله فلسفه و فقه سیاسی بپردازند.

نویسنده در کتاب حاضر کوشیده است با بهره‌گیری از روش هرمنوتیک قصدگرا ماهیت و چیستی اندیشه علمای شیعه را در دو حوزه فلسفه و فقه سیاسی بررسی کند.

برای این منظور، بستر فرهنگی، شرایط سیاسی، زندگی و شخصیت علمای شیعه و گزاره‌های سیاسی موجود در متون فلسفی و فقهی ایشان با توجه به ارتباط این گزاره‌ها با شرایط فرهنگی و سیاسی حاکم تبیین شده است.

کتاب برای دست یافتن به هدف های پژوهش، بحث های خود را در پنج فصل و یک نتیجه گیری ارائه کرده است.

در فصل اول، مفاهیم تفکر سیاسی، فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و عصر ایلخانان و چهارچوب روشی پژوهش توصیف شده است. در فصل دوم، بستر فکری و فرهنگی عصر ایلخانان شامل آیین و سیاست مذهبی مغول ها و جریان های فکری  مذهبی فعال در عصر ایلخانان و تبیین سنت فکری فیلسوفان و فقیهان شیعه را در این دوران بررسی کرده است.

در این فصل ، سعی بر این بوده است که مبانی و سنت فکری آنها را در دو حوزه دانش فلسفی و فقهی معرفی شود.

در فصل سوم، شرایط و زمینه های سیاسی اجتماعی تأثیرگذار بر شکل گیری تفکر سیاسی شیعه (تهاجم مغول به ایران و پیامدهای آن: سقوط قلعه های اسماعیلیان، فتح بغداد و شکل گیری دولت ایلخانان ایران) و تعامل علمای شیعه و کنش سیاسی آنان را در برابر مسائل سیاسی این دوره بررسی شده اند.

در فصل چهارم، فلسفه سیاسی علمای شیعه بررسی شده است و توضیح اینکه سیر فلسفه سیاسی و زندگی، شخصیت و معرفی آثار فلسفی و متن تفکر سیاسی آنان (هستی شناسی، انسان شناسی، سیاست مدن، اجتماع مدنی، ریاست اجتماع مدنی، سیاستگذاری و وظایف رئیس مدینه) تبیین یافته است.

کتاب در فصل پنجم، اندیشه سیاسی فقیهان شیعه را با توجه به سیر فقه سیاسی شیعه و زندگی، شخصیت و معرفی آثار فقهی و تبیین آرای این فقیهان درباره سیاست، ضرورت ریاست و حکومت، انواع ریاست و حکومت (ریاست و حکومت عدل، ریاست و حکومت در عصر غیبت و نظم سلطانی) بررسی کرده است.

کتاب «اندیشه سیاسی شیعه در عصر ایلخانان» در سال ۱۳۹۵ توسط سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) با مشارکت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و قیمت ۱۷۵ هزار ریال منتشر شده است.