مدیر کل آموزش از راه دور وزارت آموزش و پرورش از منعقد شدن تفاهم نامه وزارت آموزش و پرورش با سازمان امور زندان های کشور خبر داد.