اردوهای جهادی بسیج سازندگی در اراک سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – بیش از۱۱ هزار دانشجو از ۲۶ استان کشور در اردوهای جهادی نوروز ۹۵ شرکت کردند، عرصه های فرهنگی و عمرانی و بعد از آن اقتصاد مقاومتی در صدر عرصه های فعالیت این گروه قرار داشت.

به گزارش پی اچ دی آزمون به نقل از خبرنگار مهر، نوروز سال ۱۳۹۵، گروههای جهادی از سراسر کشور جهت خدمت رسانی در مناطق محروم کشور حضور یافتند. بیش از ۱۱ هزار دانشجو در قالب ۳۰۹ گروه جهادی از ۲۶ استان کشور در اردوهای جهادی شرکت کردند و به بیش از ۶۳ هزار نفر در عرصه های عمرانی، فرهنگی، بهداشت و درمان، آموزشی و اقتصادی مقاومتی خدمات رسانی کردند.

مشخصات کلی اردوها

در نوروز سال ۹۵ بیش از ۱۱ هزار جهادگر اعم از خواهر و برادر در قالب ۳۰۹ گروه جهادی دانشجویی در اردوهای جهادی یک روزه، سه روزه، هفت روزه و ده روزه شرکت کردند. در جدول شماره ۱ تعداد نفرات شرکت کننده هریک از اردوها به تفکیک تشریح شده است.

ردیف

اردوی یک روزه

اردوی سه روزه

اردوی هفت روزه

اردوی ۱۰ روزه

مجموع

خواهر

۱۳۰

۱۲۴

۸۶۸

۲۲۵۵

۳,۳۷۷

برادر

۴۱

۱۴۵

۱۵۴۱

۶۲۸۹

۸,۰۱۶

جمع نفرات

۱۷۱

۲۶۹

۲۴۰۹

۸۵۴۴

۱۱,۳۹۳

تعداد اردو

۴

۱۶

۶۲

۲۲۷

۳۰۹

همچنین تعداد شرکت کنندگان بر حسب مدت برگزاری اردو در شکل زیر نمایش داده شده است:

براساس نمودار مذکور ۸ هزار و ۵۴۴ نفر در اردوهای یک روزه، ۲ هزار و ۴۰۹ نفر در اردوهای هفت روزه، ۲۶۹ نفر در اردوهای سه روزه و ۱۷۱ نفر در اردوهای یک روزه شرکت کردند.

شرکت ۳۰ درصد از خواهران در اردوهای جهادی نوزوز ۹۵

در اردوهای جهادی نوروز، ۳,۳۷۷ نفر خواهر و ۸,۰۱۶ برادر شرکت داشتند که ۳۰% از شرکت کنندگان را خواهران تشکیل می دادند.

استان هایی که بالاترین تعداد اردوهای جهادی نوروز ۹۵ را برگزار کردند

۲۶استان کشور در نوروز ۹۵ اردوی جهادی برگزار کردند که استان کرمان، خوزستان و البرز به ترتیب با برگزاری ۳۵، ۳۰ و ۲۷ اردوی جهادی بالاترین تعداد برگزاری اردو را دارند.

در شکل۲ تعداد برگزاری اردو به تفکیک هر استان تشریح شده است:

نواحی که در صدر اردوهای جهادی قرار گرفتند

همچنین از حیث تعداد نفرات شرکت کننده در اردوها به ترتیب نواحی دانشجویی خوزستان، کرمان و ایلام و استان تهران در صدر قرار دارند

در شکل-۴ تعداد نفرات شرکت کننده در مسافرت های جهادی از هر استان نشان داده شده است.

همچنین در شکل-۵ نفرات شرکت کننده در هر استان به تفکیک جنیسیت نمایش داده شده.

عرصه های فرهنگی و عمرانی در راس فعالیت های اردوهای جهادی دانشجویی

هریک از استانها و گروههای جهادی با توجه به ضرورت های موجود در مناطق و ظرفیت دانشگاه اعزام کننده، در عرصه‌های هفت‌گانه اردوهای جهادی به فعالیت پرداخته اند. عرصه های فرهنگی و عمرانی هریک با فعالیت ۲۶ استان و اقتصاد مقاومتی با فعالیت ۱۹ استان در صدر عرصه های فعالیتی قرار دارند.

همچنین پراکندگی فعالیت گروهها با توجه به تعداد پروژه های انجام شده در هر عرصه به شرح زیر است:

میزان مخاطبین گروهها در هر عرصه

طی فعالیت گروههای جهادی دانشجویی در سراسر کشور به بیش از ۶۳هزار نفر از روستائیان خدمات مستقیم در عرصه های فرهنگی، عمرانی، بهداشتی، اقتصادی مقاومتی و علمی آموزشی ارائه شده است که پراکندگی مخاطبین در هریک از عرصه ها در شکل زیر نشان داده شده است.

میزان هزینه گروهها در هر عرصه

در طی اردوهای نوروز ۹۵، گروه‌های جهادی در مجموع ۱.۲۸۸ میلیارد تومان را از منابع مختلف جذب و در روستاها در عرصه های مختلف هزینه کردند. در این میان عرصه عمرانی و فرهنگی به ترتیب با جذب ۸۹% و ۷% بودجه گروه‌ها در صدر سرفصل‌های هزینه‌کرد گروه‌ها قرار دارند. این موضوع در شکل زیر نشان داده شده است.