کتاب سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: نوع فعالیت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) تغییر نخواهد کرد تنها فعالیت های مطالعاتی این مرکز توسعه می یابد.

وحید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) دارای یک مرکز مطالعاتی است و قرار است این مرکز مطالعات مجددا احیا شود.

وی افزود: در راستای احیای مرکز مطالعات این سازمان قرار است این مرکز به عنوان پژوهشکده فعالیت کند که درحال انجام این برنامه هستند.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: فعالیت های مطالعاتی جزو وظایف اصلی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت) بوده است که باید در این سازمان پیگیری شود.

احمدی خاطرنشان کرد: وزارت علوم درحال حاضر برنامه ای درخصوص تغییر نوع فعالیت سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی (سمت) ندارد.