مدیر امور خدمات دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی گفت: امسال دانشجویان بر مبنای درجه ی خوابگاه خود اجاره بها می دهند.