مشاور عالی سازمان سنجش گفت: از ساعت ۱۲ روز گذشته تاکنون ۵۴۵ هزار داوطلب به عبارتی ۹۶ درصد داوطلبان نسبت به دریافت و مشاهده کارنامه خود اقدام کردند.