سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف از تشکیل کارگروهی برای تعیین میزان تخصیص اعتبار بر مبنای کیفیت و کمیت گزارش‌های عملکرد پژوهشی ارسالی دستگاه‌های اجرایی خبر داد.

مصطفی کاظمی معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دانشگاهی گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: این دبیرخانه در راستای اجرای یکی از بندهای ماده ۲۲۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور، پنجمین دوره دریافت گزارش عملکرد پژوهشی را آغاز کرده است.
وی افزود: دبیرخانه شورای عالی عتف به منظور ارتقای کیفیت گزارش‌های ارسالی دستگاه ها، اقداماتی را در دستور کار قرار داده است.
معاون اجرایی دبیرخانه شورای عالی عتف درباره این اقدامات بیان کرد: در همین راستا، از یک سو صحت اطلاعات ارسالی از سوی دستگاه‌های اجرایی را با استفاده از سامانه‌های ملی موجود در کشور ارزیابی می‌کند و از سوی دیگر، با توجه به مصوبه نوزدهمین جلسه شورای عالی عتف مقرر شده، تخصیص اعتبارات پژوهشی به دستگاه‌ها متناسب با کمیت و کیفیت گزارش‌های ارسالی از آنها انجام شود.
وی درباره تشکیل کارگروهی برای تخصیص اعتبار به دستگاه‌های اجرایی در راستای عمل به مصوبه جلسه نوزدهم شورای عالی عتف نیز اطلاعاتی ارائه کرد و یادآور شد: به منظور اجرای مصوبه جلسه نوزدهم شورای عالی عتف مبنی بر تخصیص اعتبارات پژوهشی به دستگاه‌ها براساس کیفیت و کمیت گزارش‌های ارسالی آن‌ها، کارگروهی با عضویت نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و نمایندگان شورای عالی عتف تشکیل می شود تا میزان تخصیص اعتبار به دستگاهها بر مبنای کمیت و کیفیت گزارشهای ارسالی از دستگاهها تعیین شود.