احداث ۶۳ هزار متر مربع پروژه ورزشی در دانشگاه آزاد