تاکید وزیر علوم برضرورت توجه به ظرفیت دانشگاه ها برای تحقق حقوق شهروندی