شرکت ۲۷۵ استاد دانشگاه‌ لرستان در طرح «ضیافت اندیشه»