تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و معاونت علمی به امضاء رسید