همکاری پژوهشگران ایرانی و روسی در ۱۲ حوزه علمی و پژوهشی