دانشگاه و صنعت باید با هم ارتباط دوسویه داشته باشند