دانشگاه آزاد اسلامی در همه عرصه ها می تواند به دولت کمک کند