تأکید معاون دانشگاه اوپولو لهستان بر افزایش همکاری‌ها با دانشگاه شهیدچمران