نصب میکرونیروگاه‌های آبی بومی در واحدهای پرورش ماهیان سردابی کشور