زمینه‌های ترویج و استفاده از علوم شناختی در آموزش و پرورش بررسی شد