سونامی تفاهم نامه با خارج در دانشگاه ها/ امضاهای صوری فرجام ندارد