سرپرست معاونت آموزشی، پژوهشی و فناوری وزارت صنعت با بیان اینکه دانش فنی نباید در پارکهای علم و فناوری پارک شود، از لزوم رسوخ دادن فناوری های نوین در صنایع موجود خبر داد.