162-29.jpg

سایت آزمون دکتری ‌( www.PhdAzmoon.Net ) –  محققان دانشگاه پیام نور خمیر ‌در تحقیقی با بررسی اثر ریز جلبک “کلرلا ولگاریس” بر روی جوانه زنی بذر شنبلیله دریافتند با استفاده از این روش درصد جوانه زنی بر روی گیاه شنبلیله افزایش پیدا کرد.

درس خوان مجری طرح در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه خلیج فارس، اظهار کرد: در این تحقیق از ریز جلبک “کلرلا ولگاریس” به عنوان کود زیستی برای گیاه شنبلیله استفاده شد که نتایج آن حاکی از افزایش درصد جوانه زنی بر روی گیاه شنبلیله بود.

وی خاطرنشان کرد: ریز جلبک مورد آزمایش تاثیری در فرایند سرعت جوانه زنی نسبت به نمونه شاهد مشاهده نشد. نمونه‌هایی که در روشنایی قرار داده بودند درصد جوانه زنی و سرعت جوانه زنی را نسبت به نمونه موجود در تاریکی افزایش داد.

درس خوان در ادامه افزود: تغییراتی در وزن تر، ریشه، ساقه و برگ در نمونه‌ای که با جلبک، تیمار شده بودند نسبت به نمونه شاهد مشاهده شد که وزن تر در نمونه تیمار شده با جلبک نسبت به نمونه شاهد افزایش نشان داد.

این تحقیق توسط درس خوان از اساتید مدعو گروه زیست شناسی دانشگاه پیام نور خمیر و دانشجویان گروه زیست پیام نور در آزمایشگاه این دانشگاه صورت گرفت.

برچسب ها : ,