کرمانشاه-ایرنا- محمد ابراهیم اعلمی ال آقا رییس دانشگاه رازی کرمانشاه و مورات عسگر نماینده دانشگاه ازمیر ترکیه روز دوشنبه تفاهم نامه همکاری امضا کردند.