در جلسه ۲۳۷ کمیسیون علمی و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان شد بیش از ۱۶۰۰ عنوان کتاب توسط نشر دانشگاهیمنتشر شده است.