امضا تفاهم نامه شهرداری تهران،وزارت علوم و معاونت علمی فناوری