jjj-2.jpg

سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) –  عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان گفت: دانشگاه و صنعت دو رکن اساسی توسعه در هر جامعه ای محسوب می شوند.

دکتر نظر دهمرده در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه سیستان و بلوچستان افزود: دانشگاه و جامعه علمی فرهنگی به عنوان آگاه ترین قشر جامعه، ‌باید با ارزیابی و تحلیل علمی و منطقی شرایط بین المللی و وضعیت داخلی کشور در طراحی و پیشنهاد مناسبترین فرآیند توسعه اقتصادی، ‌اجتماعی و فرهنگی پیشگام باشد.

عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان در ادامه گفت: دانشگاه باید نقش هدایت و رهبری جامعه را از طریق اشاعه فرهنگ و ارزشهای اساسی،‌ نظام اجتماعی و پرورش روحیه تتبع،‌ خلاقیت و ابتکار عهده دار باشد.

دهمرده تصریح کرد: امروزه ارتباط مطلوب بین صنعت و دانشگاه به عنوان مقوله ای کارآمد در جهت توسعه اجتماعی و اقتصادی و موفقیت برنامه های آتی یک جامعه ضرورتی انکار ناپذیر شده است.

به گفته وی، ارتباط صنعت با دانشگاه با توجه به نقشی که این دو نهاد در جامعه بازی می کنند نیازمند سازوکارهای ویژه ای است که بدون پرداختن به آنها و نیز بدون ایجاد زمینه های مناسب به عنوان حلقه های واسط این ارتباط نمی‌توان بر کارآمدی آنها دل خوش داشت.

دهمره در ادامه خاطر نشان کرد: دانشگاه از دو نظر در توسعه اقتصادی موثر است یکی از نظر تامین نیروی انسانی کار آمد با افزایش کارایی و بهره وری افراد و دوم از نظر گسترش مرزهای دانش و فن و پیش بردن فناوری چون مسوولیت پرورش نیروی انسانی و افزایش بهره وری و کارایی در سطوح بالای تخصصی بر عهده دانشگاهها است.

وی بیان کرد: صنعت برای شکوفایی خود و روی آوردن به دانشگاه نیازمند زمینه سازی و بلوغ خاصی است که بدون آن چنین چیزی ممکن نمی‌شودد و دانشگاه نیز برای جذب صنعت، ‌توانمندی های خاصی نیاز دارد که در صورت بروز شکوفایی آن می تواند بر روی آوری صنعت امیدوار باشند.

عضو هیات علمی دانشگاه در پایان گفت: در نهایت امر اتحاد و آمیختگی این دو نهاد است که با تاثیرپذیری و تاثیرگذاری متقابل، زمینه های رشد خود و توسعه جامعه را به دنبال می آورد.