دانشگاه صنعتی اصفهان سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: برنامه داریم استفاده از ظرفیت و پتانسیل اساتید را در حوزه فعالیت های فرهنگی دانشگاه گسترش دهیم.

مهدی برنجکوب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ایده استاد محوری در حوزه فعالیت های فرهنگی این دانشگاه بسیار مورد توجه است و برنامه داریم در سال جاری از توان اعضای هیات علمی در برنامه ها و فعالیت های فرهنگی بیشتر از گذشته بهره ببریم.

وی افزود: همچنین در سال جاری برنامه داریم فضای گفتگو و آزاد اندیشی را در حوزه های مختلف مانند کرسی های آزاد اندیشی و مناظره های های دانشجویی بیش از گذشته در دانشگاه فراهم کنیم.

معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان خاطرنشان کرد: دانشگاه در راستای برگزاری کرسی های آزاداندیشی و مناظره های دانشجویی نقش حمایت کننده و ناظر را دارد و گروه های دانشجویی و استادی باید اقدام به برگزاری این نوع برنامه ها در سطح دانشگاه کنند.

برنجکوب خاطرنشان کرد: در سال گذشته ۵ برنامه کرسی آزاد اندیشی در این دانشگاه برگزار شد که ۲ برنامه در سطح اساتید و ۳ برنامه در سطح دانشجویی بود.

وی عنوان کرد: این دانشگاه علاقه مند است که فعالیت ها در حوزه برگزاری کرسی های آزاد اندیشی و مناظره های دانشجویی گسترش یابد.

معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی اصفهان گفت: متاسفانه درحال حاضر فعالیت در حوزه های کرسی های آزاد اندیشی و برگزاری مناظره های دانشجویی در دانشگاه وسعت زیادی ندارد.