رئیس مرکز هواپایه پارک علم و فناوری دانشگاه تهران گفت: نبود عاملی به عنوان حلقه ارتباطی صنعت و دانشگاه به نخبگان ضربه می زند.