رییس دانشگاه شهید بهشتی گفت: خانواده مؤثرترین نهاد یک جامعه محسوب می‌شود که با آموزش درست سبب پیشرفت و رشد جامعه می‌شود.