دانشگاه صنعتی شریف سایت آزمون دکتری ( www.PhdAzmoon.Net ) – رئیس دانشگاه صنعتی شریف گفت: این دانشگاه برنامه دارد همکاری های علمی و آموزشی خود را با کشورهای عراق و افغانستان افزایش دهد.

محمود فتوحی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: دانشگاه صنعتی شریف برنامه دارد همکاری های علمی و آموزشی خود را با کشورهای منطقه از جمله عراق و افغانستان افزایش دهد که پذیرش دانشجو نیز بخشی از این همکاری ها است.

وی افزود: برای توسعه همکاری ها با کشورهای منطقه فعالیت هایی را انجام داده ایم اما به طور خاص قرار است همکاری ها با کشور عراق بیشتر باشد.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف تاکید کرد: برای توسعه همکاری ها و پذیرش دانشجوی خارجی در این دانشگاه با کشور عراق گفتگوهایی را انجام داده ایم و هیاتی از دانشگاه نیز به این کشور سفر کرده است.

فتوحی خاطرنشان کرد: برنامه داریم تعداد دانشجویان خارجی خود را افزایش دهیم که پذیرش دانشجو از کشورهای منطقه از جمله کشور عراق در اولویت برنامه های این دانشگاه قرار دارد.